Algemene verkoopsvoorwaarden TomorrowTech

Onderhevige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen TomorrowTech en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door TomorrowTech en de klant. De algemene verkoopsvoorwaarden waarvan op het ogenblik sprake is, sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. TomorrowTech houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen, zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.


• 1. Identiteit van TomorrowTech
• 2. Betaling
• 3. Bezorgen of afhalen van een bestelling
• 4. Prijs
• 5. Leveringsvoorwaarden
• 6. Leveringstermijn
• 7. Afhalen bij TomorrowTech
• 8. Power Service
• 9. Overdracht van eigendom en risico's
• 10. Herroepingsrecht
• 11. Recht tot ontbinding
• 12. Garanties
• 13. Risico's Internet
• 14. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW
• 15. Algemene bepalingen - bevoegde rechtbanken
• 16. Intellectuele eigendom
• 17. Eventuele klachten of geschillen
• 18. Expositiemodellen

 


1. Identiteit van TomorrowTech

Bedrijfsnaam: TomorrowTech
Ondernemingsvorm : eenmanszaak
Adres: Veurnestraat 269, 8660 De Panne
Btw-nummer: BE 0688.754.141
Gsm-nummer: +32483488763
E-mailadres: giovani.devisch@tomorrowtech.be

TomorrowTech maakt gebruik van www.mollie.com om betalingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
TomorrowTech is gespecialiseerd in de verkoop van domotica; gaande van modules en camera’s tot smart intercom systems en in aanverwante diensten en oplossingen.


2. Betaling
De klant besteld in elk geval zijn product en/of dienst online op de website van TomorrowTech. Daarna heeft de klant mogelijkheid om een product af te halen bij het eerdergenoemde adres van TomorrowTech of te laten bezorgen bij het door de klant opgegeven adres. De klant zal op de hoogte worden gesteld per e-mail wanneer het product kan afgehaald worden of wat het levertermijn inhoudt.


In geval van een aankoop zonder plaatsing, betaalt de klant vóóraf en online het vastgelegde bedrag, dit zonder uitzondering. Pas op dat ogenblik komt er een koop-verkoop overeenkomst tot stand en kan het product worden verzonden of afgehaald. De klant kan uitsluitend en alleen het volledige aankoopbedrag betalen op het ogenblik van bestelling op de website. Iedere gedeeltelijke betaling, voorschot of betaling na ontvangst, is uitgesloten indien het gaat om de aankoop van een product zonder plaatsing.


Echter als de aankoop ook een plaatsing van het product vereist op een door de klant aangegeven adres, dan moet vooraf een voorschot betaald worden aan TomorrowTech. De klant gaat akkoord het resterende bedrag te betalen binnen 1 kalendermaand, startend de dag na de volledige plaatsing van het product.
TomorrowTech behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren indien:

• er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;
• er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht;
• er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;
• er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;
• er wordt vastgesteld dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft;
• er een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid – eventueel in verschillende aankooporders - wordt vastgesteld die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik;
• er kan worden veronderstelt dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;
• er sprake is van overmacht.

 

3. Bezorgen of afhalen van een bestelling
Bezorgen
De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres (ook het buitenland is mogelijk). De verzendingskosten worden vermeld bij de bestelling en zijn afhankelijk van het type product dat wordt gekocht. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 10).

De klant ontvangt een bevestigingsmail met de daarin bestelde en/of de te leveren producten/diensten, met in bijlage een PDF als bewijs van de bestelling, waarin een link naar deze algemene voorwaarden vervat zit.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.


Afhalen
Wanneer de klant een artikel uit de webshop op www.tomorrowtech.be bestelt en ervoor kiest dit bij TomorrowTech te België af te halen, staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar voor afhaling. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 10). TomorrowTech is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee digitale berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.


4. Prijs
Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestellings-, plaatsings-, of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.


Alle prijzen zijn in Euro/€.


Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling ( al dan niet een voorschot) van bijkomende kosten.


Artikelen aangekocht op de webshop van TomorrowTech die geen plaatsing vereisen, worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Eventuele plaatsingskosten worden wel achteraf betaald, uiterlijk binnen 1 kalendermaand na plaatsing.


Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen, kan TomorrowTech niet aansprakelijk worden gesteld.


TomorrowTech behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website, ingevolge een technische of menselijke tekortkoming, foutief aangeduid zouden zijn.


De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. Deze betalingsopties worden duidelijk getoond tijdens de bestelling.


5. Leveringsvoorwaarden
De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd. De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.


De klant heeft de mogelijkheid, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het product, zijn/haar product(en) te laten leveren of af te halen bij TomorrowTech.
Er is geen gedeeltelijke levering mogelijk, alle bestelde producten in één order worden allen tezamen geleverd. De algemene voorwaarden van Bpost NV van publiek recht zijn van toepassing voor deze leveringswijzen. Hetzelfde geldt voor andere postbedrijven.


Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon.


Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon die je binnen de 2 dagen na de levering dient over te maken aan TomorrowTech (giovani.devisch@tomorrowtech.be).
Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld. Zo kan de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor.


Voor producten met grote afmeting en voor producten waarvoor installatie vereist is, zullen wij contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In geval van wederaanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt TomorrowTech het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Indien er gehuurde materialen vereist zijn (zoals een kraan), zal een supplement gefactureerd worden na levering in functie van de verloren kosten.


TomorrowTech kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product wanneer een levering wordt geleverd door onze service partner op een door de klant gekozen plaats, anders dan op het adres zijn eigen woonplaats, zoals bijvoorbeeld bij de buren of privé-adressen in de nabije omgeving van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor de gekozen plaats van levering volgens de voorwaarden van de service partner.

 

6. Leveringstermijn
Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, levert TomorrowTech de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Indien TomorrowTech zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.


7. Afhalen bij TomorrowTech
Producten voor afhaling worden klaargezet op het adres van TomorrowTech (Veurnestraat 269, 8660 De Panne). De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling. TomorrowTech behoudt zich het recht voor om enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden. De producten blijven er 1 kalendermaand beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd.

 

Om betalingsfraude te voorkomen en om dit te achterhalen in geval van een gerechtelijk onderzoek, is TomorrowTech gerechtigd om een kopij van de handtekening, zoals die op identiteitskaart zichtbaar is, te nemen, ingeval van een PayPal® betaling.

 

8. Power Service
Voor bestellingen met serviceprestatie:
8.1. Bij de aankomst van de koerier ontvangt de klant – of de persoon die optreedt in naam en voor rekening van laatstgenoemde – de koerier op de plaats van levering en legt hij aan laatstgenoemde de bestelbon voor met het oog op het bewijs van zijn identiteit.


8.2. De klant verbindt zich ertoe de losplaats gemakkelijk bereikbaar te maken voor de manuele levering van het ingepakte product. De koerier zal het toestel niet uitpakken, zelfs niet om het dragen tot de losplaats te vergemakkelijken. Indien het vervoer van het toestel op aandringen van de klant en gelet op de goede wil van de koerier, uitgepakt zou gebeuren, zal de klant geen verhaal instellen tegen de koerier wegens schade veroorzaakt aan het geleverde materiaal en/of aan de leveringsplaats. In dat uitzonderlijke geval, dat niet opgedrongen kan worden aan de koerier, ondertekent de klant vooraf het leveringsdocument, ter vrijstelling van verantwoordelijkheid.


8.3. Geen enkel werk dat noodzakelijk is voor de doorgang van de producten zal worden verricht door de koerier (demonteren van de deuren, ramen, trapleuning enz.).


8.4. De klant zal erover waken dat geen enkele belemmering enige hinder of gevaar vormt voor de goederenverplaatsing tot de plaats van de levering bepaald door de opdracht. Hij zal er bovendien over waken dat de plaats van de levering, of van enige andere opdracht, alle noodzakelijke veiligheids- en weerstandsmaatregelen biedt.


8.5. De klant zal erover waken het traject van de koerier met kartons en/of beschermingsplastiek te beschermen tot de door de opdracht bepaalde leveringsplaats indien gewenst. De koerier mag in geen enkel geval verzocht worden zijn werkschoenen uit te trekken.


8.6. De klant aanvaardt dat de koerier het toestel aflevert op de eerste toepasselijke plaats in het geval dat de manuele verplaatsing tot de plaats van levering moeilijk, risicovol of gevaarlijk wordt geacht (wenteltrap, nauwe of krappe doorgang enz.). Evenzo kent hij de koerier het recht toe om geen enkele opdracht uit te voeren die hem blootstelt aan een precaire of gevaarlijke situatie.


8.7. Indien de klant de aanwezigheid van een lift vermeldt, moet hij erop toezien dat deze in goede staat van werking is, makkelijk bereikbaar is en over afdoende ruimte en laadvermogen beschikt voor het gelijktijdig vervoer van het (de) product(en) en van de koerier(s). In het geval dat de lift van het onroerend goed buiten dienst zou zijn, moet de klant dit vooraf laten weten aan TomorrowTech.


8.8. In het kader van een levering met lift moet de klant de voorbereiding van de opdracht verzorgen om het goede verloop ervan te garanderen: signalisatie, plaatsreservatie,…


8.9. De klant moet zich ervan vergewissen dat zijn elektriciteit conform is en dat deze geschikt is voor de door de fabrikant vermelde specifieke kenmerken van zijn product. De koerier zal de installatie van de bestemmeling op geen enkele manier wijzigen.


8.10. De klant moet er in het bijzonder over waken dat er zich een conforme energiebron (stekker of stopcontact) bevindt in de onmiddellijke omgeving van de plaats van indienststelling of van de installatie/integratie van zijn product.


8.11. Hij zal hetzelfde doen voor de aanvoer van elk signaal dat wordt gebruikt voor zijn product indien nodig( internet, Wifinetwerk, kabelnetwerk,…).


8.12. De klant moet niet beschikken over alle toebehoren geschikt voor de goede werking van het product (aansluitingen, adapters, dichtingen, kabels, verbindingen, afstandsbediening, decoders, routers, …) want de klant gaat akkoord dat deze kosten verwerkt zijn in de plaatsingskosten. De klant moet over de noodzakelijke informatie beschikken voor de configuratie en het beheer van zijn toestellen indien nodig (logins, paswoorden, WEP- en WPA-sleutels, IP-adressen, drivers, software, …).


8.13. Alle schade veroorzaakt bij de manipulatie van het toestel op de plaats van installatie valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eindbestemmeling, ongeacht of het het toestel betreft of de plaats van levering (muur, vloer, meubilair, deur, …) die het gevolg is van een slechte beoordeling of een verkeerde keuze.


8.14. Indien de leveringsvoorwaarden niet overeenstemmen met de beschreven dienst, kan een bestek worden opgemaakt. Een bestek of lastenboek is de omschrijving van een uit te voeren werk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.


8.15. In geval van afwezigheid van de klant op de datum van de vastgelegde afspraak, wordt de klant verzocht om contact op te nemen met TomorrowTech om een nieuwe afspraak te maken. In geval van wederaanbieding omwille van deze afwezigheid, behoudt TomorrowTech het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen.


8.16. De klant die de bestelling plaatst, aanvaardt dat zijn handtekening bij de levering hem juridisch bindt.


8.17. De klant aanvaardt dat de handtekening, de akten, de informatie en de instructies die worden gegeven door de persoon die aanwezig is in het huis op het moment van de levering hem definitief bindt, in zijn naam en voor zijn rekening.


8.18. In geval van levering en/of installatie van een product dat groter is dan de standaard afmeting binnen dezelfde categorie van producten, zullen bijkomende kosten aan de klant aangerekend worden.


9. Overdracht van eigendom en risico’s
Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van TomorrowTech over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. De verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen blijven de exclusieve eigendom van TomorrowTech tot gehele betaling van de factuur.

Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door inbezitneming of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.


Zolang TomorrowTech, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van TomorrowTech kunnen worden herkend.


Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.


10. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht aan TomorrowTech mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
De klant wordt gevraagd om bij het terugsturen van de producten de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bij te voegen.


Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door TomorrowTech zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna TomorrowTech eigenaar wordt van het product.


Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan TomorrowTech. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.


Voor producten met grote afmeting kan TomorrowTech, op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten komen ophalen. Hiertoe wordt een bedrag voor transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven op het adres van TomorrowTech, zonder enige kosten.


Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
• Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden.


De klant dient binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (+32483488763), e-mail (giovani.devisch@tomorrowtech.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen.


En op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven op het adres van TomorrowTech, zonder enige kosten.


In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.


Er wordt gevraagd de goederen terug te sturen in de originele verpakking, ongebruikt, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. TomorrowTech behoudt zich het recht voor om bij beschadigde, onvolledige of geïnstalleerde goederen de klant aansprakelijk te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bijgevolg zal een bedrag afgehouden worden bij terugbetaling, overeenkomstig met de schade.
TomorrowTech behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling, totdat het product of de producten werden ontvangen of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. TomorrowTech aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via bpost (of een ander postbedrijf) en een foto van het product en foto van het postpakket.


Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen, na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd. Er wordt niet in cash uitbetaald. TomorrowTech behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.


Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door TomorrowTech aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald.
Indien je het product terug wil zenden of je wenst beroep te doen op jouw herroepingsrecht, kan je gebruik maken van een reeds voor je opgesteld formulier via deze link.


11. Recht tot ontbinding
Ingeval van onvermogen van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en TomorrowTech, is TomorrowTech gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan TomorrowTech. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is TomorrowTech gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.


12. Garanties
12.1. TomorrowTech biedt 2 jaar garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de data genoemd in artikel (12.2). Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant.


Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor TomorrowTech of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt TomorrowTech er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.


TomorrowTech staat er voor garant dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen.


12.2 De factuur of het bestellingsbewijs gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van TomorrowTech. Bij gebreke eraan, alle overige geldige bewijsmiddelen, zoals een betalingsbewijs.
De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.


12.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, ongewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.


12.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend): in geval een derde partij, die niet rechtmatig door Tomorrowtech werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.


12.5. Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is TomorrowTech niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.12, meer in het bijzonder art. 12.1.


Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het herinstalleren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van TomorrowTech in dit verband. TomorrowTech heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten.


13. Risico’s Internet
De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat TomorrowTech niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van TomorrowTech of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.


14. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW
Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door Tomorrowtech aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.


15. Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken
15.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.


15.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen TomorrowTech en zijn klanten en deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen TomorrowTech en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brussel.


16. Intellectuele Eigendom
Alle teksten, commentaren en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van TomorrowTech is strikt verboden.


17. Eventuele klachten of geschillen
Ben je ondanks onze inspanningen niet tevreden? Voor eventuele klachten en geschillen kan de klant terecht bij ons via het mailadres of telefoonnummer van TomorrowTech.
E-mail: giovani.devisch@tomorrowtech.be
Telefoon: +32483488763


18. Expositiemodellen
De verpakking van de expositiemodellen werd geopend en mogelijk werden de producten vastgenomen. Onze expositiemodellen zijn in geen geval beschadigd.