Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan TomorrowTech mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
De klant wordt gevraagd om bij het terugsturen van de producten de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bij te voegen.


Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door TomorrowTech zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna TomorrowTech eigenaar wordt van het product.


Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan TomorrowTech. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.


Voor producten met grote afmeting kan TomorrowTech, op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten komen ophalen. Hiertoe wordt een bedrag voor transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven op het adres van TomorrowTech, zonder enige kosten.


Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
• Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden.


De klant dient binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (+32483488763), e-mail (giovani.devisch@tomorrowtech.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen.


En op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven op het adres van TomorrowTech, zonder enige kosten.


In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.


Er wordt gevraagd de goederen terug te sturen in de originele verpakking, ongebruikt, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. TomorrowTech behoudt zich het recht voor om bij beschadigde, onvolledige of geïnstalleerde goederen de klant aansprakelijk te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bijgevolg zal een bedrag afgehouden worden bij terugbetaling, overeenkomstig met de schade.
TomorrowTech behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling, totdat het product of de producten werden ontvangen of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. TomorrowTech aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via bpost (of een ander postbedrijf) en een foto van het product en foto van het postpakket.


Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen, na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd. Er wordt niet in cash uitbetaald. TomorrowTech behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.


Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door TomorrowTech aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald.
Indien je het product terug wil zenden of je wenst beroep te doen op jouw herroepingsrecht, kan je gebruik maken van een reeds voor je opgesteld formulier via deze link.